MADR
Legislatie Europeana

     EUR-Lex - Legislatia completa a Uniunii Europene. Sistemul permite consultarea Jurnalului Oficial al Uniunii Europene si include, printre altele, tratatele, legislatia, jurisprudenta si propunerile legislative.

 - Regulamentul (CE) Nr. 485/2008 al Consilului din 26 mai 2008 privind controalele efectuate de catre statele membre cu privire la operatiunile care fac parte din sistemul de finantare prin Fondul european de garantare agricola
  REGULAMENTUL (CE) nr. 73/2009 din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003
 - Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 885/2006 din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor comunitare detaliate pentru aplicarea Regulamentului Consiliului nr. 1290/2005 privind acreditarea agentiilor de plati si a altor organisme si lichidarea conturilor FEGA si FEADR
 - REGULAMENTUL (CE) nr. 1290/2005 privind finantarea politicii agricole comune
 - Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 885/2006 din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor comunitare detaliate pentru aplicarea Regulamentului Consiliului nr. 1290/2005 privind acreditarea agentiilor de plati si a altor organisme si lichidarea conturilor FEGA si FEADR
 - REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 1782/2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct in cadrul politicii agricole comune si de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori si de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) nr. 1454/2001, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 1251/1999, (CE) nr. 1254/1999, (CE) nr. 1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 si (CE) nr. 2529/2001
   Directiva 98/58/CE a Consiulului din 20 iulie 1998 privind protectia animalelor de ferma
 - REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 800/1999 de stabilire a normelor comune de aplicare a regimului de restituire la exportul de produse agricole
 - Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 privind îngrasamintele
 - REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 165/2012 AL COMISIEI din 24 februarie 2012 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate si al indicatiilor geografice protejate

   

1. Domeniul implementarii politicilor agricole

         a) Politica de calitate
     In general se refera la politica privind protectia indicatiilor geografice si de origine pentru produsele agricole si alimentare.Se includ si produsele traditionale.
 - Reglementarile CEE nr. 208/1992; 2082/1994 si nr. 1107/1996 - REGULAMENTUL COMISIEI (CE) privind înregistrarea indicatiilor geografice si a denumirilor de origine
 - Reglementarile 577/1994 si nr. 2991/94 - REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) de stabilire a standardelor pentru grăsimile tartinabile
 - Regulamentul CE nr. 509/2006

         b) Agricultura ecologica
     Se refera la :
 > produse vegetale neprocesate, animale si produse animaliere neprocesate
 > produse vegetale si animaliere procesate
 > furaje
 - REGULAMENT (CE) NR. 889/2008 AL COMISIEI din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia ecologică si etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveste productia ecologică, etichetarea si controlul
 - REGULAMENTUL (CE) NR. 834/2007 AL CONSILIULUI din 28 iunie 2007 privind productia ecologică si etichetarea produselor ecologice, precum si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91
 - REGULAMENTUL (CEE) nr. 2092/91 privind metoda de productie agricolă ecologică si indicarea acesteia pe produsele agricole si alimentare
 - REGULAMENTUL (CE) nr. 1804/1999 de completare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 privind metoda de productie agricolă ecologică si indicarea acesteia pe produsele agricole si alimentare, pentru a include productia animală
 - REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 1980/2000 - privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice  - Reglementarea Comisiei EEC nr. 94/1992, 3456/1992/EEC, 207/1993/EEC

         c) Statistica agricola
     Anchete structurale periodice, conform Deciziei nr. 377/1998 ale Comisiei: MADR prin DADR are responsabilitati privind statistica agricola, recensamantul livezilor, productiile agricole etc.

         d) Reteaua de informare contabila (RICA)
     La nivel de judet exista biroul RICA.
 - Regulamentul CEE nr. 79/1965
 - Reglementarea CEE nr. 2237/1977; amendata cu Recomdarea 1837/2001
 - Reglementarea CEE nr. 1859/1982 privind selectarea exploatatiilor care raportează date contabile în vederea determinării veniturilor exploatatiilor agricole
 - REGULAMENTUL COMISIEI (CEE) nr. 1915/1983 privind anumite norme de aplicare referitoare la evidenta contabilă în scopul stabilirii veniturilor exploatatiilor agricole
 - Decizia nr. 36/1990

         e) Registrul plantatiilor viticole
     Pentru aplicarea acestei legislatii europene, in Romania sunt elaborate acte normative care reglementeaza modul de implementare pe fiecare domeniu.
 - Reglementarea 649/1987 si 2392/1986 - REGULAMENTUL CONSILIULUI (CEE) privind organizarea unui registru comunitar al culturilor de vită de vie
Sus
   

2. Organizarea comuna de piata

 - REGULAMENTUL (CE) NR.361/2008 AL CONSILIULUI din 14 aprilie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizari comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP)
 - REGULAMENTUL (CE) NR. 1465/2006 AL COMISIEI din 3 octombrie 2006de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2131/93 de stabilire a procedurii si a conditiilor pentru vânzarea cerealelor pastrate de organismele de interventie
 - Reglementarea Consiliului nr. 827/1968
         a) culturi arabile (cereale,plante oleaginoase,culturi proteice)
 - Reglementarea nr. 1251/1999, nr. 1766/1992 - REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) privind organizarea comună a pietei în sectorul cerealelor si nr. 1784/2003 - REGULAMENTUL (CE) AL CONSILIULUI privind organizarea comuna a pietelor in sectorul cerealelor
         b) zahar
 - Reglementarea nr. 1260/2001 - REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) privind organizarea comună a pietelor în sectorul zahărului
         c) legume si fructe
  Regulamentul (CE) nr. 1221/2008 AL COMISIEI din 5 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1580/2007 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 si (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor si legumelor privind standardele de comercializare
 - Regulamentul (CE) nr.1580/2007 al COMISIEI din 21 decembrie 2007 - de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96 si (CE) nr. 1182/2007 ale Consiliului în sectorul fructelor si legumelor - varianta consolidata 01-07-2009
 - Regulamentul (CE) nr.1182/2007 de stabilire a unor norme specifice cu privire la sectorul fructelor si legumelor si de modificare a Directivelor 2001/112/CE si 2001/113/CE si a Regulamentelor (CEE) nr. 827/68, (CE) nr. 2200/96, (CE) nr. 2201/96, (CE) nr. 2826/2000, (CE) nr. 1782/2003 si (CE) nr. 318/2006 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2202/96
 - Reglementarea CE nr. 2200/1996 - REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) privind organizarea comună a pietei fructelor si legumelor
         d) legume si fructe procesate
   REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 302/2012 - AL COMISIEI din 4 aprilie 2012 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveste sectorul fructelor si legumelor si sectorul fructelor si legumelor prelucrate
 - REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 543/2011 AL COMISIEI din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveste sectorul fructelor si legumelor si sectorul fructelor si legumelor prelucrate
 - Reglementarea CE nr. 2201/1996 - REGULAMENTUL COMISIEI (CE) privind organizarea comună a pietelor în sectorul produselor transformate pe bază de fructe si legume
         e) vinuri si bauturi spirtoase
 - Reglementarea CEE nr. 1493/1999 - REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) privind organizarea comună a pietei vitivinicole
 - Reglementarea 1576/89 - REGULAMENTUL CONSILIULUI CEE de stabilire a normelor generale cu privire la definirea, desemnarea si prezentarea băuturilor spirtoase
 - REGULAMENTUL (CEE) NR. 1601/91 AL CONSILIULUI de stabilire a normelor generale privind definirea, descrierea si prezentarea vinurilor aromatizate, a bauturilor aromatizate pe baza de vin si a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole
         f) flori
 - Reglementarea CE nr. 234/1968
         g) lapte si produse lactate
 - Reglementarea CE nr. 1255/1999 - REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) privind organizarea comună a pietei în sectorul laptelui si produselor lactate
 - Regulamentul CE nr.1788/2003 - REGULAMENTUL (CE)de stabilire a unei taxe în sectorul laptelui si al produselor lactate
         h) bovine
 - Reglementarea Consiliului CE nr. 1254/1999 - REGULAMENTUL (CE) privind organizarea comună a pietei în sectorul cărnii de vită si mânzat
         i) ovine si caprine
 - Reglementarea Consiliului nr. 2467/1998 - REGULAMENTUL CONSILIULUI(CE) privind organizarea comună a pietei pentru carnea de oaie si de capră
         j) carne de pasare si oua
 - Reglementarea Consiliului CEE nr. 2771/1975 - REGULAMENTUL (CEE) privind organizarea comună a pietelor în sectorul ouălor
 - Regulamentul CE nr. 2777/1975 - REGULAMENTUL (CEE) privind organizarea comună a pietelor în sectorul cărnii de pasăre
Sus
   

3. Dezvoltarea Rurala

  REGULAMENTUL (CE) NR. 363/2009 AL COMISIEI din 4 mai 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurala acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR)
  REGULAMENTUL (CE) NR. 74/2009 AL CONSILIULUI din 19 ianuarie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR)
 - REGULAMENTUL (CE) 1698/2005 - privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR)
 - REGULAMENTUL (CE) NR. 1974/2006 - al COMISIEI din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurala acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR)
 - REGULAMENTUL (CE) nr. 1320/2006 - al COMISIEI din 5 septembrie 2006 de stabilire a normelor tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului
 - REGULAMENTUL (CE) NR. 1975/2006 AL COMISIEI din 7 decembrie 2006 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în ceea ce priveste punerea în aplicare a procedurilor de control si a eco-conditionalitatii în ceea ce priveste masurile de sprijin pentru dezvoltarea rurala
 - REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) nr. 1257/1999 - privind ajutorul acordat din Fondul European de Orientare si Garantare Agricola (FEOGA) pentru dezvoltare rurala
Sus
   

4. Inspectii

 - Regulamentul (CE) nr. 408/2003 al comisiei din 5 martie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1148/2001 privind controalele de conformitate cu standardele de comercializare aplicabile în sectorul fructelor si legumelor proaspete
 - Reglementarea CE nr. 2200/1996 - REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE) privind organizarea comună a pietei fructelor si legumelor
 - Reglementarea CE nr. 2201/1996 - REGULAMENTUL COMISIEI (CE) privind organizarea comună a pietelor în sectorul produselor transformate pe bază de fructe si legume
 - Reglementarea CEE nr. 1493/1999 - REGULAMENTUL CONSILIULUI (CE)privind organizarea comună a pietei vitivinicole
 - REGULAMENTUL COMISIEI (CE) nr. 1227/2000 - de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1493/1999 privind organizarea comuna a pietei vitivinicole, cu privire la potentialul de productie
Sus